Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja obrta Satem, vl. Željka Pintarić Burmudžija

 

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između obrta Satem, obrta za usluge prevođenja, poduke i turističko vođenje sa sjedištem u Zagrebu, Skokov prilaz 2, MBO: 97426610 (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluge) i naručitelja usluga (u daljnjem tekstu: Naručitelj).

 

1.2. Opći uvjeti sastoje se od ugovornih odredbi i sastavni su dio svakog zasebno sklopljenog Ugovora o pružanju usluga te se primjenjuju na sve usluge i pravne poslove između Pružatelja usluge i Naručitelja.

 

1.3. Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Pružatelja usluge.

 

1.4. Naručitelj usluge svojom narudžbom prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. U slučaju naknadnog sklapanja potpisanog ugovora između Naručitelja i Pružatelja usluge, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete.

 

1.5. Pružatelj usluge obvezuje se pružati usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

1.6. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svakom trenutku, o čemu će pisanim putem obavijestiti Naručitelja ako do izmjena dođe tijekom njihova pravnog odnosa.

 

1.7. Pružatelj usluge ovlašten je prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Pružatelja usluge, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

 

2. OPSEG USLUGA

 

2.1. Opseg usluga koje se uređuju ovim Općim uvjetima poslovanja uključuje usluge prevođenja s hrvatskog na strani jezik i sa stranog na hrvatski jezik ili sa stranog na strani jezik, jezične, pravne, znanstvene i tehničke redakture, lekture i korekture prevedenih tekstova, vođenja višejezičnih projekata, kao i ostale povezane jezične usluge te usluge poduke ili turističkog vođenja koje obrt Satem izvršava.

 

3. PONUDA I UGOVARANJE USLUGE

 

3.1. Pružatelj usluge izrađuje ponudu na temelju uvida u dostavljeni tekst te ponudu dostavlja Naručitelju elektroničkom poštom, telefonom ili osobno.

 

3.2. Naručitelj se obvezuje prilikom narudžbe usluge navesti svoje osobne podatke i/ili podatke o poslovnom subjektu/ trgovačkom društvu koji su nužni radi isporuke i naplate dogovorene usluge te se smatra odgovornim za njihovu točnost i istinitost.

 

3.3. Ugovor je sklopljen kad Pružatelj usluge primi izjavu Naručitelja da prihvaća ponudu. Prihvat ponude Naručitelj mora učiniti u pisanom obliku, i to elektroničkom poštom ili preporučenom pošiljkom, u roku za prihvat koji je Pružatelj usluge odredio u ponudi.

 

3.4. Narudžbom usluga Naručitelj prihvaća sve odredbe Općih uvjeta. U slučaju narudžbe poštanskim putem, putem elektroničke pošte ili osobno u prostorijama Pružatelja usluga, smatra se da je Naručitelj pročitao Opće uvjete te da ih je razumio i prihvatio.

 

4. IZMJENA ILI OTKAZIVANJE USLUGE

 

4.1. Pružatelj usluge ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Pružatelj usluge kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

 

4.2. Ako nakon ugovaranja prijevoda Naručitelj napravi ili zatraži veće izmjene u odnosu na početnu narudžbu, Pružatelj usluge ima pravo izmijeniti cijenu i/ili rok isporuke ili čak odbiti izvršenje narudžbe uz naplatu već obavljenog posla.

 

4.3. Ako Naručitelj otkaže narudžbu, dužan je platiti Pružatelju usluge naknadu za onaj dio prijevoda koji je izvršen do trenutka kad je Pružatelj usluge saznao za otkaz Naručitelja, za što će Pružatelj usluge izdati račun. Ako je Pružatelj usluge rezervirao vrijeme za izvršenje narudžbe koja je otkazana, ima pravo Naručitelju naplatiti do 50% dogovorenog iznosa za dio posla koji nije izvršen.

 

5. REALIZACIJA USLUGE

 

5.1. Ako Naručitelj želi da prijevod sadrži određenu terminologiju, dužan je to priopćiti Pružatelju usluge uz dostavu dokumenata na prijevod.

 

5.2. Ako Naručitelj ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike i materijale radi osiguravanja dosljednosti terminologije, svaki ćemo stručni pojam prevesti po svojem najboljem znanju uz uporabu svih javnosti dostupnih i naših internih rječnika, pojmovnika i materijala. U slučaju da nam ne dostavite željenu terminologiju koju trebamo upotrebljavati pri prijevodu, nećemo uvažiti primjedbe na prijevod vezane uz korišteni vokabular. Prilikom prevođenja upotrebljavamo standardni vokabular za jezik na koji se tekst prevodi.

 

5.3. Naručitelj se obavezuje da će, ako će Pružatelj usluge to zahtijevati, imenovati kontaktnu osobu kojoj će se Pružatelj usluge moći obratiti u slučaju nejasnoća s obzirom na terminologiju. U suprotnom će se Pružatelj usluge koristiti literaturom koja mu je dostupna.

 

5.4. Pružatelj usluge kod svojih prijevoda koji idu u tisak preporučuje jezičnu lekturu. Za pritužbe na nelektorirane tekstove koji su već objavljeni u tisku ili u sredstvima javnog obavještavanja Pružatelj usluge ne može preuzeti odgovornost. Jezična se lektura može dodatno naručiti kod Pružatelja usluge.

 

6. ROKOVI

 

6.1. Prevedeni se tekstovi Naručitelju isporučuju elektroničkim putem ili u prostorijama Pružatelja usluge, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 

6.2. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, Naručitelj je dužan platiti troškove takve dostave.

 

6.3. Rokove prijevoda Pružatelj usluge dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći prvi radni dan nakon prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Pružatelja usluge nije drukčije ugovoreno.

 

6.4. Pružatelj usluge dužan je poštovati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Pružatelj usluge je o tome dužan odmah obavijestiti Naručitelja. Ni Pružatelj usluge ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, odnosno zbog više sile.

 

6.5. Slučaj više sile opravdava kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnosti koje su nastupile zbog više sile. U slučaju više sile dogovara se dodatni rok isporuke. Slučajem više sile smatra se između ostalog sljedeće: prirodne katastrofe, vremenske nepogode koje onemogućavaju dolazak radnika na posao, rat i ratna događanja, štrajk, prosvjedi i sl., požar, poplava, nestanak električne energije i greške u radu mreže, epidemije i sl.

 

6.6. Naručitelj je dužan tekst koji će se prevoditi poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće, Pružatelj usluge ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon prijevoda. Rok prijevoda se određuje kod primanja teksta. U vrijeme prevođenja nisu uključeni dani na kraju tjedna i praznici, dan narudžbe i dan dostave.

 

6.7. Prijevod se smatra isporučenim u trenutku kad ga Pružatelj usluge pošalje elektroničkom poštom ili preporučenom pošiljkom, ili kad ga preda kurirskoj službi.

 

7. OBRAČUN, CIJENA, NAČIN PLAĆANJA

 

7.1. Cijena koju Naručitelj plaća za usluge Pružatelju usluge utvrđuje se predračunom ili ponudom za usluge koju je sastavio Pružatelj usluge, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom, faksom ili drugim oblicima pisane komunikacije.

 

7.2. Cijene se u pravilu sastavljaju prema važećem cjeniku Pružatelja usluge (po riječi ili po kartici od 1500 znakova s razmacima) osim ako nije drugačije dogovoreno. Uz to Pružatelj usluge ima pravo naplatiti Naručitelju dodatne troškove koji mogu nastati tijekom izvršenja narudžbe.

 

7.3. Ako nije drugačije dogovoreno, najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova s razmacima, a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja.

 

7.4. Svaka započeta kartica prijevoda obračunava se kao puna kartica.

 

7.5. Naručitelj se obvezuje snositi troškove ispisa ili pohrane prijevoda ako zahtijeva više od jednog primjerka ispisa ili medija pohrane.

 

7.6. Cijene vrijede prema našem aktualnom cjeniku, odnosno posebnom cjeniku koji je ugovoren za određenog Naručitelja. Usluge koje obuhvaćaju i više od jednostavne obrade teksta, dogovaraju se i obračunavaju zasebno. Usluge za koje je dana konkretna ponuda, obračunat će se prema toj ponudi, bez obzira na eventualna odstupanja koja se utvrde nakon izvršenja posla. Konkretna ponuda može se dati samo ukoliko je Naručitelj dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno prevesti, zajedno s preciznim opisom svih dodatnih usluga.

 

7.7. Za redakturu, lekturu i/ili korekturu tuđih prijevoda pridržavamo pravo obračunati puni iznos prijevoda, u slučaju da opseg posla te usluge proizvodi za nas jednaki utrošak vremena i rada kao da smo sami preveli tekst.

 

7.8. Cijena žurnog prijevoda povisuje se 30 -50% u odnosu na osnovnu cijenu , a primjenjuje se u slučaju prijevoda s rokom isporuke unutar 24 sata (bez obzira na količinu teksta) od dana kad rok uobičajeno počinje teći te u slučaju prijevoda čiji opseg i rok isporuke nalažu prevođenje više od šest prevedenih kartica dnevno, bez obzira na to radi li se o radnom danu tjedna ili danima vikenda.

 

7.9. Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Pružateljem usluge i vrijede za pojedini projekt, osim ako nije drukčije definirano posebnim ugovorom između Pružatelja usluge i Naručitelja.

 

7.10. Stalnim poslovnim partnerima se može, u skladu s posebnim ugovorom o nuđenju usluga, odobriti stalni popust.

 

7.11. Pružatelj usluge ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale vezano za pružanje usluge poput bankovnih naknada, poštanskih troškova, troškova slanja pošiljke, putnih troškova, troškova prijevoza i slično.

 

7.12. Ako se usluge isporučuju putem interneta, Naručitelj je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti Pružatelju usluge potvrdu o uplati. Ako Pružatelj usluge nije primio potvrdu, obustavit će isporuku sve dok uplata nije izvršena.

 

7.13. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje Pružatelj usluge prema zakonu ima pravo.

 

7.14. Pružatelj usluge može pod Naručiteljem smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu, osim u slučaju kada je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i za račun treće osobe, čije će ime i adresu dati Pružatelju usluge kod izvedbe narudžbe i priložiti dokaz o suglasnosti treće osobe.

 

8. PRITUŽBE/REKLAMACIJE

 

8.1. Nakon obavljene usluge Naručitelj je dužan dostavljeni dokument pregledati i najkasnije u roku od osam dana od dana isporuke prijevoda podnijeti moguću pritužbu u pismenom obliku. Podnošenje pritužbe ne oslobađa Naručitelja od obveze plaćanja. U slučaju da se prigovor pokaže osnovanim, Pružatelj usluga će korigirati prijevod u razumnom roku, odnosno na drugi način otkloniti utvrđeni nedostatak, odnosno u slučaju da isti smatra neopravdanim o tome će na odgovarajući način izvijestiti Naručitelja i to mu na isti način obrazložiti.

8.2. Pritužba će se smatrati opravdanom:

  • ako prijevod sadrži manjak ili višak informacija u odnosu na original
  • ako prijevod sadrži netočne podatke u odnosu na original
  • ako smisao prevedene rečenice ne odgovara smislu rečenice u originalu
  • ako je prijevod gramatički neispravan

Pritužba se neće smatrati opravdanom:

  • ako je riječ o sinonimu
  • ako se prevedeni pojam u istom značenju nalazi i u rječnicima koji su dostupni javnosti
  • ako je riječ o pojedinačnoj pogreški u pisanju (tipografske greške) i ako ta pogreška ne mijenja pravu smisao cijele rečenice
  • ako je pogreška nastala zbog gramatički nekorektnog originala, slabo vidljivog teksta, ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili pokrate za koje Naručitelj nije omogućio objašnjenje ili pojmove na jeziku koje Pružatelj usluge nema registrirane.

8.3. U slučaju da Naručitelj prekorači rok određen za podnošenje pritužbe, Pružatelj usluga pritužbu neće uzeti u obzir.

 

9. ODŠTETA

 

9.1. Svi zahtjevi za odštetom protiv Pružatelja usluge ograničeni su iznosom računa za predmetnu uslugu, osim ukoliko je drukčije propisano ili ugovoreno.

 

9.2. Pružatelj usluge odgovoran je samo za namjerno prouzročene štete ili štete prouzročene krajnjom nepažnjom. Isključuje se odgovornost u slučaju više sile, posljedičnih šteta i izmakle dobiti.

 

9.3. Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice daljnje distribucije prevedenog sadržaja.

 

10. AUTORSKA PRAVA I PRAVA UPORABE

 

10.1. Prijevodi i druge prerade koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera zaštićene su kao samostalna autorska djela čiji je nositelj prava Pružatelj usluge, sukladno važećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Prethodno navedeno ne utječe na prava autora djela koja su prerađena.

 

11. REFERENCE

 

11.1. Pridržavamo pravo da ime Naručitelja pravne osobe postavimo na našu internet stranicu i druge promidžbene materijale kao referencu. To pravo nećemo iskoristiti ako nas Naručitelj pisanim putem obavijesti o svojem protivljenju. Naručitelj ima pravo u bilo koje vrijeme pisanim putem zatražiti da se njegovo ime i naša poslovna suradnja čuvaju kao stroga tajna.

 

12. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I TAJNOSTI PODATAKA

 

12.1. Pružatelj usluge jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva te patenata u koje stekne uvid tijekom pružanja usluge od trenutka sastavljanja poslovne ponude.

 

12.2. Pružatelj usluga potvrđuje kako u svojem poslovanju provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje obrađuje, odnosno da postupa u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), odnosno u skladu s aktima kojima je uređen pravni okvir odnosno zaštita pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila vezana za slobodno kretanje osobnih podataka.

 

12.3. Pružatelj usluge ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

 

12.4. U svakom slučaju, Naručitelj je obvezan naznačiti dokument povjerljivim prije ili za vrijeme izdavanja radnog naloga. Preporučujemo da se strogo povjerljivi dokumenti dostave direktno „na ruke”, budući da slanje informacija putem elektroničke pošte ili općenito putem interneta unatoč svim našim mjerama zaštite ne može osigurati 100-postotnu sigurnost informacija.

 

13. SALVATORNA KLAUZULA

13.1. Ako neka od odredbi ovih Općih uvjeta postane djelomično ili potpuno ništetna, ostale odredbe Općih uvjeta ostaju na snazi. Ništetna odredba zamjenjuje se odredbom koja je najbliža svrsi ništetne odredbe.

 

14. SUDSKA NADLEŽNOST

 

14.1. Naručitelji se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem. U protivnom ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

14.2. Za sve sporove koji proizlaze iz Ugovora ili su u vezi s Ugovorom kojeg je Pružatelj usluge sklopio s Naručiteljem – nerezidentom isključivo su nadležni hrvatski sudovi, u skladu s odredbom iz točke 14.2 o ugovorenoj mjesnoj nadležnosti.

 

14.3. Na sve eventualne sporove primjenjuje se hrvatsko pravo, osim ako Pružatelj usluge i Naručitelj ne ugovore drugačije.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

 

15.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja.

 

15.2. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Usluge koje Pružatelj usluge pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge, koje će Pružatelj usluge pružati u budućnosti.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja ažurirani su 25. svibnja 2018.